Prevádzkový poriadok

I. PREVÁDZKOVÉ  POKYNY  PRE  NÁVŠTEVNÍKOV

1. Vstup je povolený v prevádzkovej dobe s platnou vstupenkou a s jedným čipom na osobu, ktorú si môžete zakúpiť      v pokladni.

2. V prípade straty elektronického čipu musí návštevník uhradiť sumu 50€.

3. Vstup do areálu je jednorázový.

4. Všetci návštevníci sú povinní pred vstupom do bazénu použiť WC, dôkladne sa umyť mydlom v sprchách, odlíčiť sa a dlhé vlasy zopnúť.

5. Z bezpečnostných dôvodov je zakázané nosiť so sebou hygienické prípravky v sklenených obaloch.
6. Návštevníci sa môžu zobliekať a obliekať len v miestach k tomu určených – v šatniach v prezliekacích kabínkach.
7. Za nadmerné opotrebenie plaviek z dôvodu častého šmýkania sa na tobogánoch a šmýkačkách nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
8. Doporučuje sa nebrať si cenné veci a väčšie obnosy peňazí. Prevádzkovateľ ponúka možnosť využitia trezoru na uloženie cenných predmetov.
9. Neplavci sa môžu kúpať len vo vyhradených priestoroch.
10. Do detského bazénu je povolený vstup len deťom do 100 cm. Vstup dospelým osobám do detského bazéna je zakázaný, pokiaľ nie sú v sprievode detí do 100 cm.

11. Do Whirpoolov s teplotou vody 36°C je zakázaný vstup detí do 6 rokov.

12. Návštevníci sú povinní správať sa šetrne k zariadeniam a vybaveniam areálu a šetriť vodou.
13. Každý návštevník je povinný uhradiť straty a škody ním spôsobené, ktoré by boli spôsobené jeho vinou ako na zariadení areálu, tak na majetku ostatných osôb.
14. Všetci návštevníci musia dbať o čo najväčšiu čistotu, neobťažovať svojim konaním a správaním ostatných návštevníkov, nespôsobovať nadmerný hluk, dbať o osobnú bezpečnosť a nebehať po mokrých plochách.
15. Za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním tohto návštevného poriadku, nenesie prevádzkovateľ zodpovednosť.
16. Všetky tobogány, šmýkačky a atrakcie, na ktoré má návštevník povolený prístup, využíva na vlastnú zodpovednosť a riziko!
17. Každý návštevník je povinný dodržiavať pokyny pre jazdu na toboganoch a šmýkačkách a ďalšie oznámenia a upozornenia

18. Aktuálne pokyny, oznámenia a upozornenia vyvesené v areáli  sú nadradené všeobecným predpisom.
19. Pri vodných atrakciách je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť. Je zakázané vzájomne sa potápať, vhadzovať druhých do vody, skákať do vody.
20. Návštevník je povinný opustiť bazény 30 minút pred ukončením prevádzkovej doby.
21. Prevádzkovateľ nezodpovedá za osobné veci stratené v areáli alebo na atrakciách.
22. Návštevníci sú povinní dodržiavať pokyny plavčíkov a určeného personálu Aquaparku Delňa.

23. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na dočasné odstavenie jednotlivých častí Aquaparku z technických dôvodov. (výmena a ohrev vody, spúšťanie atrakcií a pod.)
24. Ak sa návštevník rozhodne predčasne opustiť areál z hociakého dôvodu alebo  počasia, prevádzkovateľ mu nie je povinný uhradiť vstupné, ani iným spôsobom ho odškodniť.
 

II. VSTUP DO PRIESTOROV AREÁLU
 

1. Vstup je povolený len v prevádzkovej dobe s platnou vstupenkou s čipom, ktorú si môžete zakúpiť v pokladni.
2. Deťom do 15 rokov je povolený vstup len v doprovode osoby staršej ako 18 rokov.
3. Areál môže byť v určitých hodinách vyhradený školám, spoločenským a športovým organizáciám. Pre túto dobu je vo vyhradenom priestore kúpanie verejnosti zakázané. Pri naplnení kapacity areálu nesmie prevádzkovateľ povoliť vstup ďalším návštevníkom.
4. 90 minút pred ukončením prevádzkovej doby je vstup návštevníkom zakázaný.

III. VYLÚČENIE Z NÁVŠTEVY AREÁLU


1. Do priestoru areálu majú zakázaný prístup všetky osoby, ktoré sú postihnuté akoukoľvek chorobou ohrozujúcou zdravie ostatných návštevníkov, t. j. osoby postihnuté horúčkou, kašľom, zápalom očných spojiviek, osoby s nákazlivými alebo odpor budiacimi chorobami, bacilonosiči črevných a iných chorôb, rodinní príslušníci osôb postihnutých nákazlivou infekčnou chorobou, ktorí sú od rodiny izolovaní, osoby postihnuté chorobami sprevádzanými výtokom, osoby s kožnými parazitmi, vyrážkami a obväzmi na tele a rovnako osoby špinavé, v špinavom oblečení a zahmyzené.
2. Zákaz vstupu platí aj pre osoby pod vplyvom alkoholu alebo drog.
3. Vstup do areálu môže byť odoprený osobám, ktorých návšteva by mohla dokázateľne narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu areálu a ich chovanie je v rozpore s mravnými a spoločenskými zásadami.
4. Z priestoru areálu môže byť vykázaný bez vrátenia vstupného návštevník, ktorý napriek napomenutiu poruší ustanovenia tohto návštevného poriadku alebo neposlúchne pokyny zodpovedných pracovníkov areálu.
5. V krajnom prípade, podľa povahy priestupku, môže správca areálu požiadať o zakročenie člena bezpečnostnej služby alebo priamo príslušné bezpečnostné orgány.
6. Do Aquaparku Delňa je zákaz vstupu so zvieratami.
7. Vedenie Aquaparku Delňa má právo odoprieť vstup nežiaducim osobám.

IV. NA KÚPALISKU JE ZAKÁZANÉ
 

1. Kričať, pískať, robiť zbytočný hluk, behať (nebezpečenstvo úrazu pri pošmyknutí), vzájomne sa potápať a zrážať druhé osoby.
2. Kúpať sa v odevoch nevhodných na kúpanie, vrátane spodného prádla. Deťom do troch rokov je vstup do bazénov z hygienických dôvodov povolený len v plavkách s priliehavou gumičkou okolo nôh.
3. Skákať do bazénov, behať po chodníkoch, skákať z nich a z iných rizikových miest.
4. Bezdôvodne volať o pomoc.
5. Vstupovať do priestorov, ktoré nie sú určené pre verejnosť, do šatní a spŕch druhého pohlavia a do časti areálu, kde je vyznačený zákaz vstupu z bezpečnostných a prevádzkových dôvodov.
6. Pľuvať na podlahy a do vody, močiť do bazénu, odhadzovať odpadky a znečisťovať priestory areálu.
7. Fajčenie v priestoroch obslužnej budovy, bazénov a v každej inej miestnosti, kde je zakázané fajčiť.
8. Vstupovať do bazénu, na tobogány a šmýkačky so žuvačkou.

9. Vstupovať na terasu nad bazénom osobám mladším ako 15 rokov.

10. Vynášaťsklenené poháre a taniere na terasu nad bazénom.
11. Neoprávnene používať záchranné zariadenia a predmety prvej pomoci.
12. Nosiť do bazénu plutvy ,tenisové loptičky a nafukovačky (povolené sú len nafukovacie kolesá, rukávy a plavecké okuliare).
13. Svojvoľne premiestňovať zariadenia a inštalovaný nábytok.

  14. konzumovať stravu v bazénovej hale s výnimkou priestoru vyhradeného pre bar a reštauráciu.

PRÍSNY ZÁKAZ  !!!

1. Nosiť jedlo a nápoje do bazénovej haly.
2. Nosiť osobné veci, tašky a pod. do bazénovej haly.
3. Vstupu osobám mladším ako 15 rokov bez doprovodu dospelej osoby.
4. Vstupovať do bazénovej haly vo vonkajšej obuvi, alebo v znečistených prezúvkach.
5. Fajčenie v celom areáli Aquaparku Delňa.
6. Nosiť do bazénovej haly ostré predmety a sklenené veci, ktoré by mohli spôsobiť riziko poranenia a úrazu.
7. Nosiť do bazéna tenisové a iné loptičky, vodné pištole a plutvy. Povolené sú iba malé nafukovacie pomôcky a plavecké okuliare.
8. Prísny zákaz vynášať čipový náramok mimo areálu Aquapark Delňa